Všeobecné obchodné podmienky MAX INN Hotel Bratislava

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa služieb Maxin spol. s r.o., Pri Suchom mlyne 9, 811 04, Bratislava, IČO:17329884, DIČ:2020293033, IČ DPH:SK2020293033 

Úvodné ustanovenia

Poskytovanie ubytovacích, stravovacích a iných služieb klientom a ubytovanie klientov v hoteli Max Inn*** v Bratislave,  Slovensko, („ďalej len Hotel“) sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň ubytovacím poriadkom. Klient prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania v Hoteli a využívania služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia. VOP sú zverejnené na recepcii Hotela a na internetovej stránke Hotela. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne ustanovenia VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke a na recepcii Hotela. Tieto OP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01.02.2024.

Všeobecné obchodné ustanovenia

Tieto VOP platia pre zmluvy o ubytovaní osôb v Hoteli, zmluvy o prenájme ubytovacích zariadení a iných zariadení Hotela, na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované klientovi Prevádzkovateľom. Iné obchodné a zmluvné podmienky sa pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a klientom použijú len, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva o ubytovaní medzi Prevádzkovateľom a klientom vzniká písomným potvrdením, ústne alebo písomne podanej žiadosti klienta o rezerváciu ubytovania v hoteli Max Inn***. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú. Zmluvnými stranami sú Hotel a klient. Pri objednávke ubytovania alebo iných služieb treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Prevádzkovateľovi spolu s klientom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom miestností alebo zariadení (Max Inn Hotel***) , ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo zmluvne dohodnuté, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa. Klient má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si rezervoval a v plnej výške uhradil. Pri rezervovaní doplnkových služieb má klient nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si reálne rezervoval. Klient má nárok na akékoľvek doplnenie rezervácie a rozšírenie rezervovaných služieb. Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s Hotelom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle Hotelu záväznú rezerváciu, alebo v mene, ktorej Organizátor uzatvorí zmluvu o poskytnutí služieb, alebo v mene, ktorej zašle Organizátor Hotelu záväznú Rezerváciu. Organizátor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie alebo rezerváciu skupiny klientov VOP v mene alebo na účet Klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s Hotelom.

Podmienky poskytovania ubytovacích služieb klientom

Prevádzkovateľ môže ubytovať v hoteli len klienta, ktorý je na ubytovanie riadne zaevidovaný. Klient sa prihlasuje na recepcii Hotela hneď po príchode. K prihláseniu je klient povinný predložiť zodpovednému pracovníkovi recepcie svoj preukaz totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona číslo 253/1998 Z.z. o o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov vyplniť a odovzdať zodpovednému pracovníkovi recepcie úradné tlačivo o hlásení pobytu pre cudzineckú políciu, predložené klientovi pri príchode. Všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo, uplne a presne. Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby, registrácia a vydanie kľúčov od izby je možné len za prítomnosti osoby, na ktorú je rezervácia evidovaná. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi aj iné ubytovanie, než ako bolo dohodnuté. Pokiaľ nie je s klientom dohodnuté inak, klientovi je k dispozícii rezervované ubytovanie v hoteli od 14:00. Klient nemá právny nárok na skoršie využívanie rezervovaného ubytovania v rezorte. V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.(Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje) Ubytovanie využívané klientom musí byť v dohodnutý deň odjazdu klienta opustené a odovzdané klientom prevádzkovateľovi najneskôr do 11:00 hod. Ubytovanie sa za opustené a odovzdané klientom Prevádzkovateľovi považuje potom, ako klient vynesie všetky svoje veci, odovzdá kľúče od ubytovania zodpovednému pracovníkovi recepcie hotela a oznámi mu odhlásenie sa z ubytovania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a prípadnú spotrebu klienta a to najneskôr do jednej hodiny od uvoľnenia a odovzdania izby klientom. Cenník škôd je k dispozícii na recepcii. V prípade straty alebo poškodenia vstupnej karty/kľúčov od ubytovania bude účtovaný poplatok za stratu 5,00€/kus. Rezervovaný typ ubytovania, na ktorý sa klient nedostaví najneskôr do 22:00 hod dohodnutého dňa príjazdu klienta, môže Prevádzkovateľ prenajať tretej osobe. To neplatí v prípade, ak bol medzi Prevádzkovateľom a klientom výslovne dohodnutý neskorší príchod klienta. Ak klient požiada Prevádzkovateľa o predĺženie dohodnutej doby ubytovania, môže mu Prevádzkovateľ ponúknuť aj iný typ ubytovania za inú cenu než ten, v ktorom bol klient pôvodne ubytovaný. Klient nemá nárok na ubytovanie v type ubytovania, v ktorom bol pôvodne ubytovaný ani na iný typ ubytovania v rezorte, ak z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov rezortu nie je možné ubytovanie klientovi poskytnúť. Klient je oprávnený využívať služby rezortu len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní služieb rezortu je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Potvrdením rezervácie klient potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a ich prílohami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Rezervácia

Rezerváciou sa rozumie záväzná rezervácia služieb Klientom prostredníctvom webovej stránky www.maxinn.sk, v inom rezervačnom systéme (napr. booking.com, a pod.), emailom na adrese recepcia@maxinn.sk alebo v prípade podujatí písomná objednávka, alebo e-mailová objednávka zaslaná na e-mail zodpovedného pracovníka Hotela. Objednávka musí obsahovať : a) meno a priezvisko Klienta alebo názov firmy, b) termín pobytu alebo konania podujatia, c) počet hostí (počet dospelých osôb a počet detí s uvedením veku), d) kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa) e) adresu trvalého pobytu Klienta alebo sídla firmy, f) rozsah objednaných služieb, g) u skupín spôsob úhrady za objednané služby. Na základe objednávky hotel vytvorí predbežnú rezerváciu a zašle detaily platby na emailovú adresu klienta. Po uhradení rezervácie Poskytovateľ klientovi vystaví zálohovú faktúru a zašle potvrdenie rezervácie a odošle ich Klientovi písomnou alebo elektronickou formou. Rezervácia sa považuje za platnú až po uhradení plnej výšky zálohy. Hotel vystaví potvrdenie o rezervácii vrátane zálohovej faktúry a odošle Ak Klient zrealizuje online rezerváciu služieb, akékoľvek zmeny v nej môže uskutočniť: a) prostredníctvom rezervačného oddelenia Hotela alebo recepcie b) písomne doporučeným listom zaslaným na poštovú adresu Hotela Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je Klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo, ktoré mu bolo pridelené pri vytvorení online rezervácie a zaslané na e-mailovú adresu ním zadanú pri vytvorení online rezervácie. Pokiaľ Klient požaduje zmenu uskutočnenej Rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, Hotel uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám Klienta, avšak Hotel nie je povinný požiadavke Klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť a Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany Hotela z dôvodu akejkoľvek zmeny uskutočnenej Rezervácie. V prípade Akciových pobytov je počet ubytovacích jednotiek - izieb vyhradených na ubytovanie v rámci Akciových pobytov obmedzený a Klient nemá právo si nárokovať ubytovanie v Hoteli v rámci Akciových pobytov Platba za poskytnuté služby Cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je k dispozícii na nahliadnutie na recepcii rezortu a na internetovej stránke. Cena rekreačného pobytu v rezorte zahŕňa: cenu ubytovania, cenu za parkovanie, pripojenie na wifi. Cena rekreačného pobytu v rezorte nezahŕňa: daň za ubytovanie – platí sa na recepcii pri nástupe 3,50€ / noc / osoba. Ceny doplnkových služieb sú k nahliadnutiu na recepcii. Pri záväznom prihlásení je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zálohovú platbu vo výške 100% z celkovej sumy s úhradou do 24 hodín od potvrdenia rezervácie. Najneskôr však 48 hodín pred nástupom na pobyt musí byť platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom sú akceptované platby hotovostné aj bezhotovostné (prevodom na účet alebo platby kartou). Číslo účtu: SK65 0200 0000 0037 8170 3051 Klient je povinný za ubytovanie a ďalšie ním využívané služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny podľa cenníka. Ak klient skráti svoj dohodnutý pobyt v rezorte, Prevádzkovateľ má právo účtovať klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu v rezorte. V prípade, že po zaplatení zálohy dôjde k zrušeniu pobytu zo strany Prevádzkovateľa, vráti Prevádzkovateľ už zaplatenú zálohu späť v zmysle storno podmienok. V prípade, že Prevádzkovateľ neobdrží v termíne splatnosti platbu za pobyt, resp. písomné vyjadrenie o zmene termínu splatnosti, rezervácia pobytu bude zrušená. Všetky poplatky za platbu hradí Klient. Potvrdením rezervácie Klient súhlasí v plnom rozsahu s obsahom VOP a so storno podmienkami. Nárok na zníženie ceny nevzniká Klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie. Akcie a zľavy nie je možné kombinovať. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie rezervovaných a využitých Služieb zo strany Klienta je daňový doklad vo forme faktúry alebo záverečného účtu doplnených v prípade platby kartou alebo v hotovosti o blok z registračnej pokladne, a ktoré budú vystavené v deň odchodu Klienta z ubytovania v Hoteli alebo v deň, kedy Klient využil rezervovanú Službu; v prípade Skupiny, u ktorej bola vopred dohodnutá platba na faktúru bude táto vystavená do 14 dní odo dňa odchodu Klienta z ubytovania v Hoteli alebo odo dňa, kedy Klient využil rezervovanú službu . Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Splatnosť faktúry môže byť 14 (štrnásť) dní od jej vystavenia, ak nebola uhradená kartou alebo v hotovosti. V prípade bankového prevodu sa faktúra považuje za uhradenú dňom, pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Hotela uvedeného vo faktúre. Pri omeškaní s platbou Klienta za poskytnutú Službu je Hotel oprávnený účtovať Klientovi zákonný úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zodpovednosť klienta a Prevádzkovateľa

Klient sa zaväzuje dodržiavať Ubytovací poriadok Hotela zverejnený na webovej stránke www.maxinn.sk a umiestnený na recepcii Hotela. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nesplnenie služieb objednaných objednávateľom resp. Klientom v dôsledku Vyššej moci. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených klientom v priestoroch Hotela. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Prevádzkovateľ nezodpovedá. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch a areáli Hotela. Nájdené veci sú na recepcii uskladnené po dobu jedného mesiaca. Nájdené veci, budú zaslané kuriérskou službou, na požiadanie a náklady klienta. Prevádzkovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu. Pri ochorení alebo úraze klienta Prevádzkovateľ poskytne súčinnosť pre Klienta pre prípadné poskytnutie nevyhnutnej lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice. Zmeny pobytu v súvislosti s úrazom alebo chorobou počas pobytu individuálne posudzuje Prevádzkovateľ. Pobyt podlieha aktuálnym storno podmienkam. Povinnosťou klienta je správať sa vždy tak, aby svojím konaním neohrozil svoje zdravie, ani zdravie ostatných hostí. Klient je zodpovedný za škody ním spôsobené v plnom rozsahu a je povinný uhradiť bezodkladne celú sumu poškodenej veci. Cenník poplatkov za škodu malého inventáru je k dispozícii k nahliadnutiu na recepcii, poškodenie veľkého inventáru závisí od výšky škôd a typu inventáru. Konečnú cenu určuje Prevádzkovateľ. V prípade hrubého porušovania ubytovacích podmienok, vrátane vulgárností, násilností, nevhodného správania sa, môže byť klient vyzvaný na okamžité opustenie areálu Hotela bez nároku na vrátenie už zaplateného pobytu. V prípade záujmu klienta o skrátenie pobytu z akýchkoľvek dôvodov, klient nemá nárok na vrátenie už zaplateného pobytu. V ubytovacom zariadení, v priestoroch Hotela a v celom areáli nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie Prevádzkovateľa ani robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadení Prevádzkovateľa. V ubytovacom zariadení, v ostatných priestoroch Prevádzkovateľa ani v areáli hotela nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa používať vlastné elektrické spotrebiče. Používanie nad obvyklú mieru vlastných elektrických, elektronických, technických zariadení Klienta, resp. účastníkov podujatia pri použití elektrickej siete Hotela, vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Hotela. Hotel si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť použitie takých prístrojov a zariadení, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií alebo prevádzkové náklady Hotela. Klient je povinný zabezpečiť kompatibilitu vlastných elektrických, elektronických, technických zariadení s elektrickými a inými zariadeniami Hotela, požiarnymi predpismi a v zmysle týchto predpisov ich aj prevádzkovať. Za poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach Hotela spôsobené použitím elektronických zariadení zodpovedá v plnej miere Klient, ktorý je povinný uhradiť náklady spojené s uvedením do pôvodného stavu. Hotel je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu takýchto zariadení a opatrenia na predchádzanie, príp. zamedzenie vzniku takéhoto stavu a Klient, ako aj účastníci podujatia, sú povinní takúto kontrolu a opatrenia strpieť. Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení zodpovedá Klient. Z bezpečnostných dôvodov nie je klient oprávnený nechať deti vo veku do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby v ubytovacom zariadení ani v ostatných priestoroch a areáli hotela. Za bezpečnosť a škody spôsobené deťmi v ubytovacom zariadení ani v ostatných priestoroch a areáli hotela zodpovedá rodič/ zodpovedná osoba. Klient nie je oprávnený priniesť do areálu hotela ani ubytovacích zariadení zbrane a strelivo. V čase od 22:00 do 7:00 musí klient striktne dodržiavať v celom areáli aj v ubytovacom zariadení nočný kľud. Ubytovanie zvierat (pes, mačka, zajac a iné zvieratá v klietke) je povolené len za príplatok podľa platného cenníka vo všetkých ubytovacích jednotkách. Príchod s domácim zvieraťom je potrebné nahlásiť vopred. Domáce zviera musí mať pri príchode platný očkovací preukaz a nesmie byť zablšené. Prevádzkovateľ má právo usmerniť klienta vo výbere vhodného ubytovania pre pobyt so psom. Zviera sa môže po areáli pohybovať len na vôdzke a s náhubkom. Ak zviera znečistí areál rezortu výkalmi, je majiteľ zvieraťa / zodpovedná osoba povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Majiteľ zvieraťa / zodpovedná osoba zodpovedá za škody a znečistenie spôsobené zvieraťom, ako aj za samotné zviera . Kúpanie zvieraťa je zakázané. V ubytovacích a spoločenských zariadeniach rezortu je prísny zákaz fajčiť a užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky. Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať sumu 150,- EUR za porušenie tohto zákazu. Fajčenie je povolené len na to vyhradených miestach. V prípade spustenia falošného požiarneho alebo iného poplachu sa účtuje poplatok vo výške 1000,- EUR (tisíc Eur). V prípade spôsobenia škody bude Klientovi účtovaná adekvátna náhrada škody. Ak je klientovi Prevádzkovateľom poskytnuté parkovacie miesto na odstavenie motorového vozidla klienta v areáli hotela, Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie motorového vozidla klienta a vecí nachádzajúcich sa v tomto motorovom vozidle. V prípade poškodenia vozidla Prevádzkovateľ môže sprístupniť kamerové záznamy, len na vyžiadanie príslušníkov policajného zboru. Parkovanie v areáli je možné len na vyhradených miestach. Personál má podľa zákona č. 219/1996 Z.z. zákaz predávať a podávať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom. V celom areáli hotela je zakázané zakladať oheň, ohniská, grilovať alebo akokoľvek manipulovať s ohňom. Sťažnosti klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Prevádzkovateľa prijíma písomne zodpovedný pracovník recepcie. Ak prevádzkovateľ odstráni prípadné vady a nedostatky služieb do 24 hodín od podania sťažnosti, klientovi nevzniká nárok na kompenzáciu ani náhradu škody. V prípade sťažnosti je Klient povinný túto skutočnosť oznámiť okamžite. Sťažnosti sa riadia platným Reklamačným poriadkom Hotela, ktorý sa nachádza aj na webovej stránke Prevádzkovateľa- www.maxinn.sk. Pri príchode na ubytovanie je klient povinný skontrolovať stav ubytovacej jednotky a inventár podľa zoznamu inventáru umiestneného v ubytovacej jednotke. Akékoľvek poškodenia alebo nezrovnalosti je povinný ihneď nahlásiť na recepcii. Klient je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Ubytovanie musí byť odovzdané v stave v akom bolo preberané. Bez poškodení na konštrukciách a zariadení, inventár a vybavenie izby na rovnakom mieste a v rovnakom počte ako pri príchode. V prípade nedodržania týchto podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na dodatočný poplatok za služby nad rámec dohodnutých. V prípade akéhokoľvek poškodenia inventáru/ ubytovania, je klient povinný túto situáciu nahlásiť na recepcii pred odhlásením sa z ubytovania. V prípade, ak Klient nechá priestory Hotela znečistené alebo v nich ponechá dovezený odpad (krabice, vrecia, výzdobu a iné. ), je povinný Hotelu uhradiť poplatok minimálne vo výške 100,- EUR (sto Eur) za vypratanie každého použitého priestoru, prípadne podľa rozsahu znečistenia. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto. Prevádzkovateľ má nárok na finančnú náhradu škody priamo na mieste, ak hosť spôsobí poškodenie na majetku. Výška sa bude špecifikovať na základe cenníka voľne dostupného na recepcii resp. na základe obstarávacej ceny. V prípade, že sa Prevádzkovateľ a hosť nedohodnú hneď a dobrovoľne na mieste, má prevádzkovateľ právo privolať k riešeniu škody policajnú hliadku. V prípade porušenia povinností a zákazov uvedených v tomto článku všeobecných obchodných podmienok/ ubytovacieho poriadku je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (sto Eur) za každé jednotlivé porušenie povinností. V prípade Late check out je Hotel oprávnený účtovať Klientovi poplatok vo výške: a) 10,- EUR za každú začatú hodinu pri odchode z ubytovania v Hoteli do 14:00 hod. dohodnutého dňa odchodu; b) 100% z ceny izby uvedenej v cenníku Hotela pri odchode z ubytovania v Hoteli po 17:00 hod. dohodnutého dňa odchodu a neskôr, s tým, že Klient je povinný uhradiť tieto poplatky bez toho, aby Klientovi vznikli nároky na ďalšie Služby Hotela spojené s ubytovaním. Poskytnutie late check out služby záleží od dostupnosti a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na neposkytnutie služby.

Odstúpenie, zmena alebo zrušenie objednávky a storno

Klient má kedykoľvek pred začatím ubytovania právo odstúpiť od zmluvy písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke (počet osôb, zmena rozsahu rezervovaných služieb, obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) je nutné nahlásiť najneskôr do 48 hodín pred nástupom na pobyt. Takéto zmeny sú možné výlučne v prípade, ak to prevádzkové alebo kapacitné možnosti spoločnosti rezortu umožňujú. Výška storno poplatkov pri zrušení rezervácie so 100% zálohou. Zmena termínu rezervácie: Z dôvodu ochorenia má klient možnosť požiadať o zmenu termínu, bez nároku na vrátenie uhradenej zálohy, výlučne po dohode s Prevádzkovateľom a na základe predloženia lekárskeho potvrdenia. Prevádzkovateľ má právo navrhnúť nový termín pobytu, podľa sezónnosti, dostupných kapacít hotela a určiť lehotu na čerpanie nového termínu pobytu. Nový termín pobytu sa stáva záväzným a v prípade zrušenia z akéhokoľvek dôvodu si Prevádzkovateľ účtuje 100% zo zaplatenej zálohy za dohodnuté služby. Zaslaním potvrdenia od lekára klient súhlasí so spracovaním osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 Z. z. resp. Nariadenia EU 679/2016 o ochrane osobných údajov pre účely zákonných spracovateľských činností evidencie a archivácie v Hoteli Max Inn***. V prípade, že klient má uhradený pobyt vo vyššej hodnote, ako je jeho pobyt v novom termíne, rozdiel v sume z pôvodnej úhrady využije ako depozit na čerpanie doplnkových služieb v hoteli. Poskytovateľ klientovi rozdiel v cene nevracia. V prípade, že klient má uhradený pobyt v nižšej hodnote, ako je jeho pobyt v novom termíne, recepcia prepočíta rozdiel, ktorý je klient povinný uhradiť ako doplatok za pobyt. Takto presunutý pobyt už nie je možné opakovane presúvať a nevzťahujú sa na neho storno podmienky podľa nového termínu pobytu. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite ukončiť pobyt a odstúpiť od Zmluvy bez nároku Klienta na vrátenie finančnej čiastky v nasledujúcich prípadoch: a) úmyselné alebo nedbanlivosťou spôsobené poškodenie majetku Hotela. b) ak sa Klient správa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálky. c) ak Klient obťažuje svojím správaním iných hostí . d) ak zdravotný stav Klienta ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu. e) z dôvodu Vyššej moci alebo ak nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným; f)klient pri rezervácii ubytovacieho zariadenia uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy; g) prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť prevádzku zariadenia, bezpečnosť tretích osôb alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa Hotela. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa nemá klient nárok na kompenzáciu ani náhradu škody. Ochrana osobných údajov Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracovaním a uchovávaním osobných údajov klienta uvedených na žiadosti o rezerváciu ubytovacieho zariadenia v Hoteli alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia a poskytnutia klientom objednaných služieb zo strany Prevádzkovateľa a pre splnenie povinností Prevádzkovateľa uloženým zákonom a to na nevyhnutnú dobu. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít Prevádzkovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch Prevádzkovateľa a to na dobu, počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané. Klient poskytnutím osobných údajov dáva súhlas na ich uloženie v databáze a informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov má Prevádzkovateľ vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu. S osobnými údajmi pracujú len osoby poučené v zmysle zákona. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy na webových stránkach Hotela sú spracované v súlade so zákonom. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nepredáva, neobchoduje ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje osobné údaje klienta tretím stranám. Na zvýšenie bezpečnosti ubytovaných je areál hotela monitorovaný kamerovým bezpečnostným systémom 24/7 v zmysle vyššie uvedeného zákona o ochrane osobných údajov. Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.

Alternatívne riešenie sporov

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike. Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Záverečné ustanovenia

Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.02.2024. Klient doručením rezervácie, jej potvrdením a následnou úhradou zálohy za služby potvrdzuje, že sú mu všeobecné obchodné podmienky známe, a že s ich obsahom súhlasí.

Máte otázku? Zašlite nám ju.

Odoslať

Overené hodnotenia

Hodnotenia